Toto sú obchodné podmienky e-shopu www.icengo-shop.sk, ktorý prevádzkuje ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. so sídlom Riečna 192 951 07 Malý Cetín, IČO: 48176524, IČ DPH: SK2120079346, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35937/T. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.

Doručovacia adresa:
ICE’N’GO! Slovakia s.r.o.
Riečna 192
951 07 Malý Cetín
Slovensko

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve a tieto potom majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webové stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej ako „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 7. V prípade odôvodnenej obavy, že dochádza alebo môže prísť k zneužitiu Internetového obchodu, je spoločnosť ICE’N’GO Slovakia s.r.o. oprávnená účet zákazníka zablokovať, prípadne ho vyzvať k zmene hesla.
 8. Spoločnosť ICE’N’GO Slovakia s.r.o. nezodpovedá zákazníkovi za škody, ktoré mu vznikli v dôsledku vyzradenia alebo zneužitia jeho prístupového hesla.

3. OBJEDNÁVKA

 1. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky.
 2. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. CENA A CHARAKTERISTIKA TOVARU, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru
 2. Ceny sú uvedené na stránkach jednotlivých výrobkov a objednávke. Ceny sú účtované v eurách (ďalej EUR).
 3. Všetky ceny v obchode sú koncové, vrátane DPH. Názov tovaru a jeho hlavné charakteristiky sú uvedené na stránkach jednotlivých produktov.
 4. Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi). Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplné zaplatenie ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky sa uskutoční bankovým prevodom alebo bezhotovostnou platbou platobnou kartou a to tak, že na účet predávajúceho musí byť pripísaná plná cena tovaru po odpočítaní bankových a iných poplatkov.
 5. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
  1. - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho SK14 0200 0000 0036 8071 7657, vedený vo VÚB (ďalej ako „účet predávajúceho“);
  2. - bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.
 6. Predávajúci požaduje platbu vopred, a to z dôvodu charakteru dodávaného tovaru a jeho znehodnoteniu v prípade neprevzatia zásielky.
 7. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.
 8. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 9. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronické podobe na elektronickú adresu kupujúceho, poprípade bude súčasťou zásielky.

5. AKČNÝ TOVAR

 1. Pri tovare označeného titulkom akcie, novinky alebo výpredaj je stav platný do vypredania zásob alebo do odvolania.

6. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedení cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
  1. - objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. - spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej ako „objednávka“).
 3. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“.
 4. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej iba „elektronická adresa kupujúceho“).
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 7. Podmienkou úspešného dokončenia a odoslaní objednávky je označenie objednávaného tovaru, potvrdenie kúpnej ceny za tovar a riadne a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

7. DODACIE PODMIENKY A PREPRAVA

 1. Dodávka predmetu plnenia (objednaného tovaru) bude podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, pričom predávajúci zasiela tovar v termíne/termínoch uvedených na webovej stránke pri vytváraní objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
 2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a bezpečnostné pokyny manipulácie so suchým ľadom, ktorý sa pri preprave tovaru používa na chladenie tovaru.
 3. Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike. Cena dopravných nákladov je uvedená na webovej stránke spoločnosti pri vytváraní objednávky. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu dokazujúcom neoprávnené vniknutie do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 8. Tovar je prepravovaný na suchom ľade. Kupujúci sa zaväzuje riadiť dokumentom „Suchý ľad - bezpečnosť používania“, ktorý je súčasťou dodávky tovaru.
 9. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené zvláštnymi dodacími podmienkami predávajúceho.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

 1. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky.

9. STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to iba do okamihu zahájenia expedície objednaného tovaru. Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci stornovať objednávku len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď.
 2. Storno objednávky zo strany predávajúceho: bez udania dôvodu a v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 14 pracovných dní).

10. REKLAMÁCIE

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne reklamácií s riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi občianskeho zákonníka.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru.
  2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa.
  3. je tovar v odpovedajúcom množstve, mierach alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Reklamačné právo si kupujúci uplatňuje u predávajúceho prostredníctvom elektronickej adresy info@icengo.sk Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že na webovej stránke e-shopu sa predávajú potraviny a podľa občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy pri dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru dodanom v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral či obal otvoril a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 2. Nárok na úhradu škody má kupujúci v prípade omeškania zásielky spôsobeného prepravnou spoločnosťou.
 3. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim do 14 dní od odstúpenia od zmluvy .
 4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka na účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

12. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE MANIPULÁCIU SO SUCHÝM ĽADOM

 1. Suchý ľad je nehorľavý, netoxický, bez zápachu a bez chuti, je schválený na chladenie potravín. Vo vysokých koncentráciách, najmä v malých a stiesnených priestoroch, môže spôsobiť závraty, únavu a stratu vedomia. Priamy kontakt s pevným oxidom uhličitým (CO2) (suchý ľad) môže spôsobiť popáleniny.
 2. Suchý ľad by mal byť skladovaný iba v uzatvorených potravinových obaloch (alebo nádobách) a v originálnom obale, v ktorom bol dodaný.
 3. Pre ochranu bezpečnosti platia nasledovné pravidlá:
  1. Nedotýkajte sa suchého ľadu holými rukami. Hrozí nebezpečenstvo omrzlín.
  2. Suchý ľad nemá nič spoločného s ľadom. Nie je určený k ľudskej spotrebe. Nesmie sa jesť ani používať k chladeniu nápojov. Prehĺtanie suchého ľadu či dávanie suchého ľadu do úst môže viesť k trvalej invalidite alebo smrti!
  3. Akékoľvek vady alebo poškodenia obalu, v ktorom bol suchý ľad dodaný, nahláste dodávateľovi.
  4. Pri činnostiach ako je vyberanie tovaru zo suchého ľadu, odstraňovanie suchého ľadu alebo prekladanie suchého ľadu do inej nádoby, používajte ochranné rukavice alebo plastové lyžičky. V žiadnom prípade sa suchého ľadu nedotýkajte holými rukami!
  5. Ak stúpne hladina CO2, opusťte miestnosť a vyvetrajte ju.
  6. Suchý ľad chráňte pred otvoreným ohňom / zdrojom tepla.

13. PRVÁ POMOC

 1. Pri kontakte s pokožkou: Omrzliny na pokožke opláchnete vlažnou vodou po dobu asi 15 minút, potom ich prikryte sterilným obväzom a vyhľadajte lekára. Ak je odev prilepený na kožu, nesnažte sa ho odstrániť.
 2. Kontakt s očami: Bolestivé a obťažne sa hojace omrzliny môžu spôsobiť trvalé poškodenie očí. Po kontaktu so suchým ľadom oči ihneď opláchnete vlažnou vodou a vyplachujte ďalších 15 minút. Potom ich prikryte sterilným obväzom. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 3. Vdýchnutie: Ľudí, ktorí rýchlo dýchajú, majú bolesti hlavy, nie sú schopní sa pohybovať, alebo sú v bezvedomí, je nutné premiestniť na čerstvý vzduch a zachovať pokoj. V prípade apnoe zavolajte lekára a poskytnite umelé dýchanie.
 4. Dusenie: V prípade dusenie okamžite vyhľadajte lekára.
 5. Požitie: neprehĺtajte! Prehĺtanie suchého ľadu môže viesť k ťažkým vnútorným zraneniam. Lekárska pomoc by mala byť poskytnutá okamžite

14. SPRÁVNA LIKVIDÁCIA

 1. Suchý ľad prechovávajte len v otvorených, tj. dobre vetraných priestoroch. (Suchý ľad sa odparuje automaticky, na jeho odstránenie nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky).
 2. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli obsahu bezpečnostných pokynov na našich webových stránkach. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek fyzické poškodenie spôsobené sebe alebo ostatným použitím suchého ľadu.

15. PRENOS RIZIKA

 1. Ak je zákazníkom spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka Zákona o ochrane spotrebiteľa, nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru sa na spotrebiteľa vzťahuje až okamihom odovzdania tovaru jemu alebo tretej osobe inej ako je ním určený dopravca. Ak je zákazníkom podnikateľ, prechádza riziko straty alebo poškodenia tovaru na zákazníka v okamihu, keď spoločnosť ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. odovzdá tovar kuriérskou spoločnosti.

16. ZODPOVEDNOSŤ

 1. Spoločnosť ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. nenesie zmluvnú a mimozmluvnú zodpovednosť za zámerné a hrubú nedbalosť.
 2. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá.
 3. Spoločnosť ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávnu manipuláciu so suchým ľadom.
 4. Zákazník berie na vedomie, že si prečítal vyššie uvedené pravidlá pre manipuláciu so suchým ľadom a je si vedomý, že manipulácia so suchým ľadom je prirodzeným rizikom, ktoré zákazník prijíma.
 5. Zákazník sa zaväzuje byť pri zaobchádzaní so suchým ľadom opatrný a pokiaľ možno vo svojom vlastnom záujme vylúči akékoľvek riziko.
 6. Zákazník si je vedomý toho, že nebezpečenstvo môže nastať aj v prípade, že iní ľudia nebudú dodržiavať pravidlá pre manipuláciu so suchým ľadom a prijme riziká, ktoré môžu viesť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku, za ktoré spoločnosť ICE’N’GO! Slovakia s.r.o. nenesie zodpovednosť.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené medzi spoločnosťou ICE’N’GO! Slovakia s.r.o, IČO: 48176524, IČ DPH: SK2120079346 a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnická. Právne vzťahy oboch zmluvných strán vzniknuté na základe uzatvorenej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.
 2. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnosť ICE’N’GO! Slovakia s.r.o, IČO: 48176524, IČ DPH: SK2120079346 vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.icengo-shop.sk.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

V Malom Cetíne dňa 1. 7. 2021

Product added to wishlist
Produkt bol pridaný na porovnanie.